metropolitan utopias

performance urbana

I episodio – New York 19-22 agosto 2018

II episodio – Pechino, 6/7 novembre 2019

III episodio – Parigi, 6-7 agosto 2021